[Source] Avatar Premium của ThanBaiKS

Pro wapxiteen phát triển đê :))
Quote “”ThanBaiKS””::D 😀
Do không còn điều kiện để tiếp tục phát triển nên quyết định share src
Source Này chỉ hoạt động trên PC nhé (>NetBeans 6.9).Sau khi mở Project thì có vài thứ cần config đó là thư viện avatar 1.8.9 đã edit, cho nó về đúng thư mục của nó(vì PC khác nhau nên đường dẫn cũng khác)
Một số thứ khác(ở trong thư mục lib)
+Inj_package_reader.zip: cái này để nghe trộm thông tin gửi và nhận của avatar (dĩ nhiên đã được giải mã). Phục vụ việc tìm ra Command mới …
Tải xuống AvaInj.zip (1630.8kb)
(nguồn: 2tek.org 🙄 )

[Source] Avatar Premium của ThanBaiKS
Đánh giá em này

Bình luận bài viết