Share code web autosuft giống thuhangcao.com

demo : http://thuhangcao.com

Bổ sung các bạn import file data mysql.sql và edit config tại file vars.php tại thư mục gốc nha

quản lý tại site.com/control

login với user/pass : kiwi/catzb0b

Cách cài đặt :

Bạn vào vars.php rồi chình lại config , user và pass admin thì vào phpmyadmin thay thôi. Pass ko mã hóa
Pass trong data là
username: kiwi
password: catzb0b

DOWN LOAD NOW

Bình luận bài viết