RESIZE JAVA V3 Thật đơn giản BEST GOOD

Công cụ: MC, BE
Đổi định dạng Game thành .zip
Sử dụng BE tìm setFullScreen có thể sẽ đc vài *.class
Tìm tiếp getWidth (sẽ có rất nhiều dòng chứa kí tự này)
Xác định vị trí các mã sau đây, chúng luôn ở gần nhau, kái … ở dòng 3 là code ta sẽ giữ nguyên, ở Avatar nó là một dòng code

Code:  aload_0
invoke…/Displayable/getWidth…

  aload_0
invoke…/Displayable/getHeight…

RESIZE JAVA V3 Thật đơn giản BEST GOOD
Đánh giá em này

Bình luận bài viết