Code upload giống Mup5.com

Code nay do minh tu tay edit, Ban eng, thich hop chay tren host kilu.de, va mot so host khong ho tro utf8. Demo:

anh em nao thay hay thi thank khong hay thi cung thank vi tinh than chia se nhe hehe.

[url=http://mup5.com.nu/file-207-Mup5.Full.V7.En.zip.html]Dowload-file-Mup5.Full.V7.En.zip

Database

nick admin: admin, pass 123456

Dowload-file-waph.zip

Bình luận bài viết